Polityka Redakcyjna

wojewodztwo-podkarpackie.pl zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów redakcyjnych i etycznych w dostarczaniu treści online dotyczących usług marketingowych.

Wprowadzenie

Nasze treści będą dokładne, wyważone i transparentne. Informacje będą oceniane w oparciu o najlepsze dostępne dowody naukowe, a źródła będą wymieniane zawsze, gdy jest to możliwe. W przypadku, gdy treść zawiera domysły lub opinie, będzie to wyraźnie wskazane.

wojewodztwo-podkarpackie.pl odpowiada przed swoimi odbiorcami i będzie traktować ich uczciwie. Będziemy otwarci na przyznawanie się do błędów i będziemy promować kulturę uczenia się na podstawie opinii użytkowników. Ponadto procesy redakcyjne będą przejrzyste.

wojewodztwo-podkarpackie.pl będzie stawiać na pierwszym miejscu interesy swoich odbiorców podczas pozyskiwania i opracowywania treści. Będziemy konsultować się z odpowiednimi organami zawodowymi, organizacjami charytatywnymi i innymi grupami interesu, ale najważniejsze pozostanie dbanie o interesy naszych klientów.

Wszystkie treści na naszej stronie internetowej będą odpowiednie dla ogółu odbiorców i nie będą zawierać materiałów uznanych za obraźliwe.

Nasze treści będą obiektywne, bezstronne i wyważone. W przypadku, gdy poglądy się różnią i nie można znaleźć konsensusu naukowego, odzwierciedlimy wszystkie znaczące kierunki opinii i jasno stwierdzimy niepewność.

Jesteśmy zobowiązani do utrzymania rygorystycznych kontroli prywatności. Informacje osobowe, w tym wszelka korespondencja, nie będą ujawniane bez uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika, chyba że będziemy do tego zobowiązani z przyczyn prawnych (np. na mocy nakazu sądowego) lub ujawnienie leży w interesie publicznym. Za zgodą użytkowników usług będzie się uzyskiwać zgodę w przypadku wykorzystania ich zdjęć.

wojewodztwo-podkarpackie.pl posiada dedykowany zespół redaktorów. Mamy jasny mandat do tworzenia treści dokładnych, wyważonych i transparentnych. W związku z tym żaden redaktor strony internetowej, autor ani administrator nie będzie proszony ani nie będzie mu wolno udzielać szczególnego traktowania żadnej organizacji partnerskiej, a wszyscy pracownicy redakcji muszą w pełni ujawnić wszelkie interesy finansowe lub inne, jakie mogą mieć w jakichkolwiek firmach lub organizacjach związanych z marketingiem cyfrowym.

Zgodnie z naszą polityką wszyscy pracownicy, w tym pracownicy redakcyjni, są zobowiązani do ujawniania wszelkich konfliktów interesów z innymi organizacjami, w tym z firmami związanymi z marketingiem cyfrowym.

Wszyscy pracownicy redakcyjni otrzymują szkolenia w celu zapewnienia spełnienia standardów redakcyjnych.

Proces redakcyjny

Dowody naukowe, które stanowią podstawę wszystkich naszych treści, pochodzą z bezpośredniego doświadczenia osób zaangażowanych w treści specyficzne dla danej branży. Aby zebrać tę wiedzę i zapewnić użytkownikom kompletny i wyważony pakiet materiałów na dany temat, wymagamy od naszych autorów treści konsultacji z recenzowanymi badaniami naukowymi. Opracowaliśmy wewnętrzny system klasyfikowania różnych rodzajów dowodów naukowych pod względem ich ważności.

W przypadku wiedzy z bezpośredniego doświadczenia, konsultują się z osobami posiadającymi bezpośrednie i aktualne doświadczenie w radzeniu sobie z wymaganiami dotyczącymi treści specyficznych dla ich branży, z krajowymi organizacjami charytatywnymi o uznanej wiedzy i szczególnym zainteresowaniu oraz z osobami, które mogą być bezpośrednio dotknięte danym tematem lub problemem.